csbebghrlvltmkplrusrsksluk

Knihy F. S. Pluskala Moravičanského 2

F.S.P. Moravičanský

S hrdostí si dovolujeme předložit čtenářům další knihy Františka Salesiánského Pluskala Moravičanského. První tři knihy jsme již předložili čtenářům loni. Nyní přidáváme další tři:

Starožitnosti poloostrova ilyrotráckého, čili: Pojištění staroslávův v Řecku, Trácii, Macedonii, Tessalii, Dardanii a Ilyrii z roku 1888 - zde: https://ulozto.cz/!LXHwL8rqBJnL/pluskal-illyro-tracie-hotovo-pdf

Starožitnosti západní Evropy. Pojištění Staroslávů v Galii, Hispánii a Britanii z roku 1891 - zde: https://ulozto.cz/!RlrD8vbdn4bm/pluskal-zapadni-evropa-hotovo-pdf

Starosvět Ruskoškandický. Pojištění Staroslávů ve staré Scytii a Škandii z roku 1889 - zde: https://uloz.to/!77GqIoYrEQFH/moravicanskystarosvetruskoskandicky-pdf

Za poskytnuté knihy velmi děkujeme panu V. Lukešovi! Dále uvádíme jeho hodnocení Pluskala Moravičanského:  

František Pluskal-Moravičanský ve Vídni vystudoval lékařství a pak celý život působil jako praktický lékař nejdříve u Tišnova, později na Velehradě a závěrečné dekády prožil v Brumově, městečku na Vlárském průsmyku. Z počátku se kromě lékařské praxe v okolí Tišnova věnoval botanickým výzkumům. Později se začal věnovat historii. Napsal a vlastním nákladem vydal asi patnáct dějepisných knih, převážně o nejstarších dějinách Slovanů/Keltů. Díky klasickému vzdělání a velmi dobré znalosti latiny a řečtiny mohl při své práci vycházet ze studia starých dějepisců v originálech. Zásadně odmítal v té době začínající, moderní a kariérně výhodný trend vytváření nového pangermánského paradigmatu dějin.
Při svém popisu dějin světa vychází Pluskal od Noe a jeho tří synů. Jafet dostal otcovo požehnání, údělem Evropu a pro své potomky právo vládnout nad potomky ostatních dvou bratří Sema a Cháma. Jafet měl čtyři syny, kteří se staly praotci čtyř slovano/keltských národů světa. Poté co zalidnili Malou Asii začali zabydlovat i Evropu. Osídlování se šířilo jednak Kaspickou branou na sever a druhý proud směřoval přes Balkán a dále podél Dunaje do střední a západní Evropy. Přinesli s sebou vyspělé zemědělství, znalost zpracování kovů a později písmo.
Kromě starých autorů (Orbini), Pluskalovy závěry v dnešní době potvrzují humanitní vědy v pracech historiků, např. kultura Vinča-Turdas, Venti (Šavli, Bor, Tomažič) i lingvistů (Hrozný, Žunkovič). V oblasti přírodních věd je vypovídající srovnání čtyř původních (autochtonních) slovansko/keltských národů se čtyřmi dominantními Y-halpo skupinami (R1a, R1B, I1 a I2). Neméně důležité je zjištění vědců, že se lidský genom začal prudce diverzifikovat teprve asi před 5 000 roky (variace DNA v úsecích kódujících proteiny ve spojitosti s populačním růstem).
Pro pochopení klíčových omylů a přijetí nových směrů považuji četbu Pluskalova díla za velice užitečnou. 

Přejeme pěkné počtení.

 

Knihy dodáváme také na DVD - dáváme je zdarma ke knihám Jaroslavy Grobcové za 78 Kč - viz ešopa zde

 

Jak nám ukradli minulost 3: Vandalové a Barbaři

---předchozí část---

Napsáno pro Časopis Šifra.

 Perun, nadepsáno hlaholicí, Zdroj: Lukáš Vaněk

Minule jsme si ukázali, že existují nálezy, že Slované měli písmo i před olympijskými fantómy Cyrilem a Metodějem™. Přesto oficiální hisTorie tvrdí, že jsme nepsali a jen si pásli vepře a tkali svetry, nic moc dalšího neuměli... vždyť jsme jen pohani, vandalové a barbaři...

Jak se mluvilo se neví

Že barbaři, jak nám Římané říkali a Suavi – jak oni slyšeli, že my nazýváme sami sebe - jsou Slované dokládá F. Moravičanský v knize Základy dějovědy světové, kde uvádí dopis papeže Jana VIII. z 9. století, v němž užívá výrazu řeč barbarská = řeč slávská (sclavica lingua). Mauro Orbini uvádí Vandalský slovník, s odvoláním se na autory Karla Vagrijského a Volfganga Lazzia ze 16. století. Příklady vandalských slov: Boj, gladkih, grob, hora, kachel, kost, lepsi, lyd, mincze, mucha, olobo, plamen, potokh, prut, ptach, skoda, snych, strach, teta, tma, volk, vvedro, zima. Český překlad překlad neuvádím, je potřeba?

HisTorie však neví jak mluvili, protože západní vědci slovansky neumí a ve svých výzkumech tuto možnost neuvažují. To platí zejména o EtRUScích. Od starověku platí Etruscam non ligatur – Etruské se nečte. Etruskové po sobě zanechali dost vytesaných nápisů a profesor Čudinov tvrdí, že řeč je dost blízká Běloruštině. Nakonec i náš A. Horák Etruské písmo přečetl.... Přesto nám Wikipedie píše, že Vandalové byli germánský kmen. A třířádkový článek na Wiki o vandalštině je skutečně vtipný: „O vandalštině je známo jen velmi málo, určité stopy však zanechala na andaluském dialektu španělštiny.“ Proč ve Španělsku? Mauro Orbini v Království Slovanů píše, že Vandalové na svém tažení do Afriky, kde dobyli Kartágo, založili ve Španělsku zemi zvanou Vandalie (dnešní Andalusie).

Je tohle ignorování náhoda? Podle mě těžko. Záměrem je něco ve stylu „chcete-li lidi ovládat, musíte je nejprve uvést do nevědomosti“. Proto bylo třeba nejen lidem změnit řeč, ale i tuto informaci o slovanské řeči, která vysvětluje svět, smazat. K tomu posloužilo duo C&M, jak jsme si ukázali minule.

Vždyť jsou to jen Barbaři

Když už Slovany odřízli „Stěhováním národů™“ od předků, tak to pro jistotu ještě zabetonovali pojmenováním Barbaři s obrazem negramotných divochů, sice už ne se vzhledem Burianova opočlověka s předkusem, kožešinou kolem pasu a kyjem, ale stále ještě negramotného primitiva, přihlouple vzývajícího zemské živly. Jaká ale byla skutečnost? F. Moravičanský v knize Děje říše velkomoravské (1883) popisuje, že jsme s Římany vycházeli obdobně jako dnes. Někdy jsme s nimi bojovali, jindy žili v míru a stvrzovali jej manželskými svazky a skoro pořád obchodovali, například slovanský vládce Atal (Attalus), 236-265, dal císaři Galienovi svou dceru Pipu za ženu.

Co vůbec slovo Barbar znamená? Dnešní obraz je popsán výše. Samotné slovo používali Římané (my jsme si tak neříkali). Proč? Jeho význam vychází ze Staroslověnštiny a i v ruštině se dosud používá slovo Varvar (místo Barbar). Ar je dosud plošná míra a dříve znamenal něco uzavřeného (slov-ar – uzavíral slovíčka, such-ar uzavíral sucho atd.), tedy vytýčené území někoho. Když se Slované na společném zasedání – veče – dohodli, že půjdou do války, znamenalo to, že půjdou do cizí země, tedy v Ar. No a do útoku zvolali „V AR“. V angličtině tento obraz kupodivu zůstal dodnes, válka se řekne vór a napíše WAR. A tak když obvyklý obrázek Římanů, jak viděli, že na ně útočí lidé křičící VAR, VÁR, tak jim začali říkat Varvaři. Mimochodem, v roce 2014 si z Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech odvezl zvláštní uznání srbský film Barbaři – v originále Varvari.

Smutné je, že historie obrazem primitivů – barbarů – dosáhla toho, že se o našich předcích v dějepise ani neučíme. Prostě předstíráme, že to není důležité. Můžeme se učit o Řecku, Římu, Franské říši, ale o kmenech mimo židokřesťanskou civilizaci nikoli. Proč taky, když to byli jen negramotní barbaři? Výsledkem tohoto programování je odklon od naší kultury a přejetí cizí, cizího programování (světonázoru).

Všechny cesty vedou do Říma

Konstrukt, že „všechny cesty vedou do Říma“, byl zaveden mocenskou organizací zvanou katolická církev. Vše, co bylo před zavedením křesťanství, bylo podle ní divoké, necivilizované. Cyril s Metodějem nám přinesli písmo, civilizaci, pravé náboženství, zkrátka samé dobré věci…

Jak jsem se dozvěděl na výletě na Znojemsko, nejstarší vinici Šobes taky údajně založili římští legionáři. Těžká to služba, tahat v jedné ruce meč a v druhé rýč a pytel s rostlinkami. No jen si to představte: Přijde římská kohorta a pro místní z lásky postaví vodovod, vinice i lázně. Asi stejně reálné, jako že americká armáda v Iráku přinesla místním demokracii. Anebo prozřeme a uvidíme skutečnost: Amíci Irák (Lybii, Afghánistán...) rozbombili, pro místní obyvatelstvo nepostavili nic, naopak posloužilo jako lovná zvěř pro střelbu z vrtulníku... a z "úcty" kmístní kultuře si postavili tábor na archeologickém nalezišti starověkého města Babylon a tankama jej rozjezdili...

Dobře tento konstrukt glosovali dva postarší pánové na jedné historické přednášce, když vědec prezentoval nový archeologický areál u vykopávek na Jihu Moravy: „Jó a za 300 let budou říkat, že to postavili Římani.“

Pokud to nelze ignorovat, označit za podvrh

Velesova kniha je zářný příklad, kdy je oficiální hisTorií považována za podvrh. O co jde. Velesova kniha byla vyřezána do dřevěných destiček někdy v 9. století Jagajlo Ganem, možná i na našem území či v Polsku. Nalezena byla v jednom šlechtickém sídle v Rusku za občanské války, bělogvardějcem Izenbekem, který ji převezl do Bruselu. Tam se seznámil se spisovatelem Miroljubovem, který znaky přepsal na papír a zachovala se i fotka 16.té destičky. Knihu pak zabavili SS, konkrétně organizace Ahnenerbe. Na veřejnost se dostala v USA roku 1955 v ruském emigrantském časopise Žar Ptica. Oficiální HisTorie nemůže Velesovu knihu uznat, protože by padly její konstrukty. Popisuje totiž různé pohyby kmenů posledních pár tisíc let. Nebo uvádí, že jsme bojovali s Řeky, kteří nás pomlouvali, že děláme lidské oběti a podobné výroky.

Jedním z argumentů HisTorie je, že písmena použitá v knize – tzv. Velesovice nikde jinde není. Toto padlo roku 2000, když byl vykopán „Novgorodský Žaltář“ z 10. století, psaný stejnými písmeny. Žaltář s Davidovými žalmy se stal nejstarší slovanskou knihou, Velesovu knihu však na milost nevzali. Doporučujeme obhajobu Velesovy knihy prof. Kljosova, který je genetik a dokládá, že popisované migrační vlny souhlasí s genetickými liniemi. Další argument proti Velesově knize je, že je to novodobý podvrh, ovšem kritici se neshodli z které doby (středověk, či 50. léta?). Na to lze odvětit, že knihu měla s sebou Anna Jaroslavna, když se vdala za Heinricha I. v 11. st. A zpět z Francie do Ruska ji přivezli ruští vojáci, když porazili Napoleona.

 Nápis na Velestúre

Podobně je to s nápisem na skále na Velestúre, což je vrch v hlavním hřebenu Kremnických vrchů. Jeho objevitele Pavla Križka obvinili, že to tam vytesal on a dál se tím odmítají zaobírat. Již 150 let. A minule jsme si ukázali, že již 100 let ignorují mozaiky se slovanskými nápisy vykopané v Gerase, starší než roku 729, kdy byly zasypány. 

Dokonce i sesbírané lidové písně v Bulharsku v druhé polovině 19. století I. Gologanovem a vydané ruským etnologem S. I. Verkovičem jako Véda Slavjan byli napadnuté jako falsifikát z důvodu: vše co je slovanské, nemůže být antické a že Bulhaři nemohou mít historickou paměť starší, než byla turecká poroba. Krásný konstrukt, že? V písních se mluví o hrdinech a panovnících dávných „slovanských/tráckých“ bulharských předků. Písně jsou posbírány mezi rodopskými a bělomořskými Bulhary – Pomaky, kteří za Turka přijali Islám. Obsahují velké množství reminiscencí z doby pohanských a védských náboženských praktik, charakteristických pro bulharský národ. „Slovanské védy“ - písně, zapsané ve specifickém bulharském dialektě, hovoří o  Trácích, kteří se velmi aktivně účastnili utváření bulharského státu.  Nesporně dokazují, že Pomaci, kteří přijali islám, jsou Bulhary z Trákie a ne Turci. To se ovšem nehodí pravoslavné církvi na Balkáně, která nepřipouští informace o tom, že jsme byli pohany, že jsme měli svou mytologii, národní epos a tisíciletou národní paměť. Do třetice jsou za podvrh považovány i Slovansko-árijské védy ze Sibiře. 

 Bulharská Véda Slavjan

Slované si nevládnou sami

Pokud se hisTorii nepovedlo dějiny překroutit některým z popsaných způsobů (spálit do neexistence, ignorovat či označit za podvrh) zbývá další šikovný konstrukt: překroucení tak, že hloupé Slovany ovládal někdo jiný. Podíváme-li se na mapy hisTorie z prvního článku, tak první Slovany tam najdeme chronologicky:

  • na mapě roku 729 BC – a to Etrusky pod názvem Raesenna = Raséni (bude vysvětleno dále) – zde je k ukrytí použito překroucení „nevíme co je to za národ“
  • na mapě roku 624 CE dva útvary hnědou barvou – 1. stát „Samo“, kde Slované vstupují do hisTorie pod vedením „Franka“ Sáma. F.S.Pluskal Moravičanský o něm píše, že se sice narodil asi 35 km od Curychu, a proto jej Fredegar nazývá Frankem, ale tuto tehdá slovanskou zemi později získali Frankové. Samo byl Slovan, jeden z jeho synů byl Kojeta - po něm se jmenuje Kojetín, další se jmenoval Rus... Další stát slovanský útvar je Avarský kaganát, kde máme být pod nadvládou neslovanů. M. Orbini počítá Avary mezi Slovany a popisuje, že Rusové, pod vedením Atily pokořili nejlepší evropské země... Pravděpodobné je, že Avaři byli smíšeným národem slovansko semitským, podobně jako Bulhaři. Pro hisTorii je důležité popřít slovanskou državu, proto alespoň tento konstrukt s Avarskými válečníky – kastou. Vůbec hisTorie ráda pracuje s konstruktem poddané slovanské vrstvy rolníků a jim nadřízené kastě válečníků tu avarských tu germánských, tu mongolských.
  • Je to vidět i na „vzniku ruské státnosti“ na mapě roku 858 CE, kde se na území Ruska z bílé barvy (nicoty) vyloupl hnědý útvar od Petrohradu k Volze a na něm „SW“. Tedy ruskou státnost založili Švédi. Další verze hisTorie mluví o založení státu pomocí Varjagů. Obojí je chápáno tak, že Slovanům museli stát založit Germáni. Slovo Varjag si vyložíme podobně jako Barbar (Var-var). Var=válka Ja=já G=glagol=pohyb – Já jdu do války, varjagové byli žoldáci. Rozhodně to nebyl žádný národ. S teorií Normanského původu ruské státnosti přišli v 18. století do ruské Akademie věd Němci a konkrétně Müller při přednesu dostal od Lomonosova po hubě, za což si odseděl rok, když nejprve dostal trest smrti. No a dnes se to učí děti ve škole...
  • Na mapě roku 1080 CE máme dva první samostatné slovanské státy Polsko a Kyjevskou Rus. Jak je to možné? Protože již patří do okruhu civilizace – jsou to křesťanské státy. Zbytek Ruska, Moskva či Ural v té době nebyli obydlené? Byli, ale byla tam ještě stále pohanská država a ta do hisTorie nepatří. Co je to pohan/pogan? PO=po GA=cesta N=náš – tj. Pohan je ten, kdo jde po naší slovanské cestě, po cestě předků. Je to opak civilizace/Tóry.
  • Mapa roku 1249 CE nám přináší silný konstrukt: Mongolské impérium/Zlatou Hordu, který si objasníme později spolu s Tartárií. Nyní jen uveďme, že opět si Rusové/Slované nevládnou sami, ale vládnou mu Mongolové, jak to má hisTorie ráda.

Pokud tuto falešnou hisTorii nahrajete do místního slovanského obyvatelstva, bude brát jako samozřejmost, že mu vládnou zahraniční banky a korporace a nebude se zpěčovat. To je aktuální cíl programování, na kterém se již pár století překrucování dějin pracuje. 

Evropa – nomen omen

Když jsme si odkryli některé hisTorické konstrukty, nastal čas stručně nahlédnout skrz mlhu na skutečný stav. Půjde to těžko skrze to zmatení, ale zkusme to. Začněme mapou území, kde jsou zmiňováni Venéti starými řeckými a latinskými autory:

 

Zdroj: www.jassa.org
Vidíme, že kromě tradičního umístění v Polsku, je můžeme nalézt v Benátkách (proč se asi jmenují Venezia? pro více místních názvů doporučuji Kollár, Jan - Staroitalia slavjanská). První zmínka, ve formě Enetoi, je, že byli spojenci Trojanů v Trojské válce v 9. st. př.n.l. Vidíme je ve Francii a přidáme i zmínku M. Orbiniho, že na svém tažení do Afriky založili ve Španělsku, zemi zvanou Vandalie (dnešní Andaluzie).

Další mapa, vcelku oficiální, ukazuje Venety v Evropě 1200 před Kristem:

zdroj: www.jassa.org

Pokud bychom nechápali, že Venéti, Skýti a spol. jsou Slované, pak by dle hisTorie ještě v roce 1200 př.n.l. neexistovali. Jaká je tedy skutečnost? My jsme Venéti/Vandalové/Vendové/Enetoi (a další zkomoleniny). Ruská rovina je podle vykopávek u Voroněže obývaná nepřetržitě 70.000 let. Podle Slovansko-Arijských véd Slované a Arijci přišli před 110.000 lety přes Ural ze severu z nyní zatopeného kontinentu, který starověcí Řekové nazývali Hyperborea a naši předkové DaArije, na Sibiř, kde založili slovanskou državu – Rasénii. Odtud se běloši postupně rozešli po severu Eurasie. Evropa byla po katastrofě před cca 13.000 lety osídlena až roztál ledovec, a tak sem mohli přijít i naši předkové. Genetická studie prof. Grzybowskeho z University M. Koperníka ukazuje, že zde žijeme nejméně 7.000 let.
Závěrem řekněme, že původně se naše část Evropy jmenovala Veliká Veneja, a byla to vlastně jen západní část velké rodové državy na severu celé Eurasie. Dále pokračovala pod názvem Rasénie (později Veliká Tartárie). Popisuje to také čerstvě přeložená výborná kniha Bystvor - letopisné dedičstvo predkov, v níž je tato mapa, ukazující stav Evropy cca 4000 let zpět:

Je příznačné, že ve Veneji žijí Venéti a v Evropě (E se čte rusky jako JE), v JEWropě žijí JEVreji (Hebrejci, ti kdo uctívají hebrejského boha, tj. dnešní židokřesťané). Přeměna bělochů, ctících své předky na bioroboty uctívající Boha spodního světa - Jahveho, boha z Tóry, boha hisTorického se povedla.

---příště si povíme o tzv. "vývoji jazyka"---

Jak nám ukradli minulost 2: Zmatení jazyků

---předchozí část---

Napsáno pro Časopis Šifra: 

Princip latinský filtr

Zpět do minulosti se dnes díváme přes filtr latiny. Civilizace zavedla svou strojovou řeč latinu za Říma jakožto řeč úřední, náboženskou i vědeckou. A postupovala tak i na „obsazených“ územích "barbarů". A v ní jsou napsány knihy. Jak mohl takový Říman zapsat vyřčené jméno slovanského národa či krále? Humorně je to podáno v této scénce polského filmu Jak jsem rozpoutal 2. světovou válku, kde má Němec zapsat jméno Grzegorz Brzęczyszczykiewicz [gřegoř břenčiščikijevič]... Napište jména vládců na našem území latinsky a hned máte Germány jak vyšité.
No a podobné je to se slovem, kterým jsme nazývali my sami sebe a tím je Sláv. Římané to zapsali jako Suav, Sclav, Sclavin, Suab, Sueb či Sclabenoi. Jak píše M. Nečas v latině se -sl- neužívá a tak se opisuje jako SUav nebo SCLav. To vše jsou Římany zachycené výslovnosti, když Slovan řekne Sláv, zvláště pokud ještě naši předkové používali nářečí, které je dodnes na Horňácku okolo Strážnice, kde říkají místo -l- něco jako -uv-, například užička (lžička), sváva (sláva).

Proč Sláva

Pokud byste chtěli pochybovat, že jsme si říkali Slávové, slyšte: „Slavme slavně slávu Slávů slavných, předšedších nás do Slavi.“ Slav – to je vyšší svět, kam odešli naši předkové, kteří již nabrali potřebné zkušenosti v tomto světě a kvalifikovali se dále. My žijeme ve světě Jav, tedy ten který je zJAVný, zjevný, tedy hmotný, 4 rozměrný. Pak je ještě svět Nav, svět duchů, svět pro nás neviditelný, temný, sNOVý, v kterém je potřeba NAVigace. No a pak ještě znali svět Prav, nejvyšší svět, svět prvotních bytostí, svět velmi mnoho rozměrný, svět základů vesmíru. Uvažte sami slova PRAVda (přitakání tomuto světu), sPRAVedlnost, oPRAVdovost, oPRAVit, PRAVitěl (rusky vládce), PRAVit (česky říci, rusky vládnout), naPRAVlenije (rusky směřování – krásný příklad jak řeč nasměrovává myšlení), PRAVé (tj. ne falzifikát), PRAVděpodobně atd. více zde.
Pojem Sláv je věrovyznání – ten kdo slaví předky. A předkové jsou pro nás Bohové, již se stali vyššími bytostmi ve vyšším světě Slavi. Není to národnostní pojem.

Princip Zmatení jazyků

Předpokládejme, že běloši původně mluvili jednou řečí, což uznávají i vědci a mluví o Indoevropštině. Slované původně mluvili Staroslověnštinou. Jak to, že dnes máme tolik řečí? Co kmen to jazyk... A kdy to nastalo?
Podívejme se do sociologické příručky těch, kteří toto Zmatení jazyků provedli, totiž do Bible: Genesis 11:1-9: „Celá země byla jednotná v řeči i v činech. Když táhli na východ, nalezli v zemi Šineáru pláň a usadili se tam. Tu si řekli vespolek: „Nuže, nadělejme cihel a důkladně je vypalme.“ Cihly měli místo kamene a asfalt místo hlíny. Nato řekli: „Nuže, vybudujme si město a věž, jejíž vrchol bude v nebi. Tak si učiníme jméno a nebudeme rozptýleni po celé zemi.“ I sestoupil Hospodin, aby zhlédl město i věž, které synové lidští budovali. Hospodin totiž řekl: „Hle, jsou jeden lid a všichni mají jednu řeč. A toto je teprve začátek jejich díla. Pak nebudou chtít ustoupit od ničeho, co si usmyslí provést. Nuže, sestoupíme a zmateme jim tam řeč, aby si navzájem nerozuměli.“ I rozehnal je Hospodin po celé zemi, takže upustili od budování města. Proto se jeho jméno nazývá Bábel (to je Zmatek) , že tam Hospodin zmátl řeč veškeré země a lid rozehnal po celé zemi.

I Bible uznává, že byla jedna řeč, ale popisuje, že ona vyšší bytost naznala, že to není dobré, protože lidé by si učinili Slavné jméno (jméno Slávy?) a nebyli by rozptýlení. A tak Jahve rozhodl, že jim bude zmatena řeč. Jak to udělal? Zakroutil kouzelným prstenem? Ne. Pomocí svých lidí zavedl písmo latinku a řeč latinu jako úřední řeč. Domorodcům, které obsadila ci-vili-za-ce, pak zakázali jejich písmo a po pár stoletích stačilo pokřivené nářečí původně jednotné řeči kodifikovat na každém území jinak. Proto máme á, ä, å, ą, â … v rôzných jazycích. 

Dobře to vystihuje pohádka O Honzovi, jak se učil latinsky: „,Táto,ʿ povídá jednoho dne Honza, ,já už nechci být tak prostým člověkem, chci být pánem.ʿ Potom, když nějakého pána potkal, zapamatoval si, co říká, a to opakoval stále dokola: od jednoho sud kulatý, od jiného rys tu pije, pak tu je kára a poslední vyřkl: ,Ten to ryje.ʿ – ,Což se ti v hlavě popudilo, že tak odpovídáš?ʿ hněvala se máti, ale Honza začal od začátku svou latinskou písničku, a ať se ptal kdokoli na cokoli, odpověděl pokaždé stejně: ,Sud kulatý – rys tu pije – tu je kára – ten to ryje.ʿ Honzu nakonec vyléčili kýblem pořádně studené vody.“

I dnes, když chce někdo vypadat zajímavě, nadužívá cizí slova. Pamatuji se, jak jsem před lety slyšel v tramvaji telefonovat jednoho manažera, který se chystal na rodičovskou schůzku své dcery a do telefonu hlásil: „Teď mě vlastně napadá, že nesmím zapomenout zajít dnes na status do školy, kde nám učitelka odkomunikuje aktuální brief. Možná po nás bude dokonce chtít nějaké to CSR…“ Nejhorší na tom je, že zřejmě „nedžoukoval“. Obávám se, že je tento „pocit“ podporován nejen různými institucemi (církevními, vzdělávacími, profesními atd.) ale i černou magií. A lidé poblouznění jako Honza přejímají cizí slova jako něco velkého, vznešeného. Chcete-li to zažít v latině ještě dnes, zajděte si k doktorovi.

Celé zmatení jazyků probíhalo víc než dva tisíce let a -pozor- stále probíhá! Podívejme se třeba na Ukrajinu, kde poslední desetiletí probíhá velký posun „ukrajinštiny“ od ruského jazyka. Přitom ještě na začátku 20. století to bylo „maloruské nářečí“. Pohlédneme-li do Švédska, tam se mluvilo slovansky ještě v 17. století. V Královské knihovně ve Stockholmu mají uchovánu pohřební řeč Karla XI.

Byla pronese na dvoře ke šlechtě a píše se v ní: „Placzewnaja rzecz na pogrebenie togho prez segho welemozneiszago i wysokozdennago Knjazja i ghossudarja Karolusa odinatsetogho Swidskich,Gothskichch i Wandalskich korola… w Stokolnje 1697“. Takhle se mluvilo ve Švédsku 1697 - slovansky. Název země Sverige se čte Svarja jako třeba Slovenija (Slovinsko), Rasija (Rusko), Srbija.... Wikipedie pobavila, proto ji ocitujeme: Název kmene není úplně jasný, patrně je odvozen od pragermánského *swihoniz s významem „my sami“. Minule jsme si vysvětlili, že Suevi jsou Slávi – Slovani. Stejně tak Švédi-Sveji byli Slovany a Sverige – Svarja je Svejů-říše… M. Orbíni píše, že Moravané přišli ze Švédska okolo roku nula a je zajímavé, že na mapě Carta Marina z roku 1539 je v jižním Švédsku kraj Moravia. Ostatně Stockholm byl psán Stokolnja (asi to bylo velké město, měli tam hned sto kůlen :-) ), což můžeme již bez vtipu vyložit jako СТЕКОЛЬНОЕ Stěkolnoe – rusky sklářské (kde se vyrábí sklo).

Filozof Jára da Cyrilman

Hezký konstrukt, který kvalitně zakrývá minulost, mohou dobře pochopit Čechoslováci díky fenoménu Járy da Cimrmana. Religionista Jan Kozák na Svobodném vysílači vysvětlil, že naši židovští autoři Járy Cimrmana nevědomky odhalují mechanismus, kterým judaističtí religionisté přepisují knihy. Totiž, že dělají nejprve vpisky do knih a poté předstrčí v čase údajného židovského autora před řeckého či jiného starověkého pisatele. (Více naleznete např. v knize Hyppolitus: Vymítání všeho kacířstva a dalších)
Nechme religii stranou... ačkoliv ani to nejde, protože vrcholným konstruktem cimrmanovského typu je duo Cyril s Metodějem: Vynálezci písma pro Slovany ™. Tito věrozvěsti přivedli na tzv. Velkou Moravu křesťanskou misii. Po nějaké době toho měli naši předci dost a Cyrila z Nitry vyhnali, ten na ně/nás pronesl církevní klatbu, která není dodnes zrušena. Tolik fakta a nyní konstrukt: Cyril vytvořil slovanské písmo nebo i dvě (Cyrilice a Hlaholice – tu ale připisuje Orbini svatému Hieronymovi) a naučil ho miliony lidí na území od Labe po Ural, od Severního ledového oceánu po Středozemní moře. Dokonce to dokázal ještě předtím, než se narodil – v Bojné na Slovensku jsou zlaté plakety se slovanským i latinským písmem zároveň datované 100 let před Cyrila a v Rusku vykopali nádobu se staroslověnským nápisem HORŠTICA z doby než šel na Moravu. Přitom v samotném Panonském životopise Cyrila je psáno, že se se slovanským písmem seznámil v jižním Rusku na své služební cestě do judaistické Chazárie (hisTorií cudně zamlčované, protože zničené knížetem Svjatoslavem roku 964, o kterém jsme se také nic neučili). Pravoslavná Ilustrovaná Biblická encyklopedie z roku 1891 ještě Cyrila s Metodějem jako vynálezce slovanského písma neuvádí, kanonizovaní byli Římem teprve v roce 1880... Argument, že Slované byli před Cyrilem/křesťanstvím negramotní, je lehké vyvrátit nálezem cca 1000 gramot z březové kůry z 11. století v 11 městech Staré Rusi, kam se křesťanstvo (tj. možný vliv Cyrila) dostalo až ve 12. století.
Další příklad je z Jordánska:

zdroj: levanet

Starověké město Gerasa, po kterém měl chodit i Ježíš, bylo zasypáno při zemětřesení roku 729 n.l. Díky tomu se zachovaly a roku 1929 našly mozaiky v ranně křesťanském kostele A! se slovanskými nápisy: "ХРIСТЕ", tedy "CHRISTE". Starořecká abeceda neobsahuje písmeno "C" pro zvuk "s", "C" v této roli obsahuje jen staroslovanská abeceda, řecká má pro odpovídající zvuk písmeno "sigma". Dále je vidět muž v typicky slovanské „rubašce“ a slovanské svastičné symboly. Proto věda i média 100 let tento nález ignorují. Další příklady zde.
Zavedením konstruktu “Vynálezců písma“ bylo podmaněným domorodcům možné sdělit, že žádné písmo nikdy neměli, ale musel jim ho přinést Cyril s Metodějem. A i to písmo bylo moc složité, tak byla nainstalována latinka. Pro Vaše dobro. V této chvíli je latinka „instalována“ v Kazachstánu. Přesto je ještě spousta slovanských zemí, které má azbuku - pozůstatek původního slovanského písma zvaného Staroslověnská bukvice.

---pokračování---

Slovanské písemnictví (aktualizováno)

Možná Vás překvapí, že navzdory oficiálnímu tvrzení, že písmo Slovanům vymysleli Cyril s Metodějem, existují doklady, že Slované měli své písmo/písma již dříve. Uvádíme zde nálezy písma i s odkazem na zdroj a vyzýváme laskavé čtenáře, aby nám dali vědět, pokud naleznou další, ať máme hezky seznam pokupě a můžeme argumentovat nepřátelům Slovanstva.

Jak nám ukradli minulost (1)

Zvu vás na exkursi za oponu tzv. HisTorie, kde společně poodkryjeme oponu a podíváme se na konstrukci, kterou je toto divadlo podepřeno. Pro zamyšlení se nad dějinami, nad pohledem zpět, je nejprve potřeba si uvědomit, z jakého kopečku – úhlu pohledu se zpět díváme. Každý z nás má nahraný v hlavě nějaký světonázor a tím daný filtr pro vnímání skutečnosti i představ o možném (v minulosti). Například moderní materialistický člověk má nahrán program, že člověk se vyvinul ze zvířete a nyní jsme „nejchytřejší, jací jsme kdy byli“ nebo křesťan může mít nahrán program „Bůh nás zde vysadil před cca 5000 lety“. Tyto a jiné filtry nám potom určují, jak se díváme na dějiny a interpretujeme archeologické nálezy, jak vidíte na ilustračním obrázku. A protože tento program vytvořila jiná vědní disciplína (biologie, antropologie...), archeolog či historik tento rámec neřeší a v jeho rámci vysvětluje svoje vykopané nálezy.

Článek vyšel také v Časopise Šifra

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker