csbebghrlvltmkplrusrsksluk

NE odstranění sochy maršála Koněva

Vypadá to, že odstraňování soch přichází do módy nejen v USA a Velké Británii, ale i u nás. 

Více k "boji o sochu" v článku:

Zastupitelstvo městské části Praha 6 a velvyslanectví Ruské federace vedou spor o další osud sochy maršála Ivana Stěpanoviče Koněva na Náměstí interbrigády v Dejvicích. Aktuálně dostala ruská strana na výběr, zda souhlasí s opatřením maršálovy sochy vysvětlující cedulkou, která by zmiňovala i negativní souvislosti této historické osobnosti. V opačném případě by pak maršál Koněv v nadživotní velikosti mohl skončit v prostorách ruského velvyslanectví.

http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/kauzy/Bitva-o-marsala-Koneva-TOP-09-ostreluje-sochu-velitele-Rude-armady-Finalni-stret-se-blizi-512313

 

Křest CD Po stopách Předků kapely Obereg

Sešli jsme se v jedné brněnské hospodě, členové kapely Obereg a její příznivci. Vodou ze studánky a Pravslavením našich Předků - Bohů jsme "uvedli do provozu" nové CD Po stopách Předků. Mrkněte na video:

Video naleznete také v naší galerii: http://www.slovanskakultura.cz/index.php/galerie/6-hudba/detail/115-krest-cd-po-stopach-predku-kapely-obereg?tmpl=component 

Jihomoravská folk-metalová kapela OBEREG vznikla v roce 2012, kdy vyvstala vnitřní potřeba začít skládat texty, které pojmou alespoň část nashromážděných informací a znalostí. Za cíl si dali pozvednutí české metalové scény, která většinově oslavuje temné a destruktivní síly a nabídnout tak jinou variantu chápání hudby a tím i přehodnocení názorů. Důležitou součástí je právě pochopení našich dějin, že nejsme jen otroci systému, že stále máme naději na pozvednutí se do stavu Člověk.

Samotné CDčko naleznete zde: http://www.slovanskakultura.cz/index.php/e-shop-hika/product/1617-obereg-po-stopach-predku/category_pathway-33

 

 

Postavení sochy knížete Sáma na Jarcovských vrších

Jaroslava Grobcová

O knížeti Sámovi můžeme oprávněně tvrdit, že před tisícem a čtyřmi sty léty vytvořil zemi Moravu. Datum jeho narození je zahaleno někde do konce šestého století n.l. Známe ho z evropské literatury až ze sedmého století už jako dospělého, velkého, neporazitelného vojevůdce slovanského obranného vojska. Bojoval proti vpádům Chazarů a zejména proti válečným tažením otrokářských a feudálních říší, kterými byli Řekové a Římané a  královská říše Franská.  V těch dobách byl kníže Sámo v Evropě považován za největšího a nejschopnějšího  vojevůdce. Neprohrál žádnou bitvu a proto ho nebylo možno z evropských dějin vymazat. A jelikož nemohl být zamlčen, vymyslel se jiný způsob, jak knížeti Sámovi nepřiznat slovanskou příslušnost. Tisíc roků ho germánská, ale i česká historická literatura označuje za franckého kupce, který se náhodně v době bojů objevil ve slovanských zemích. Jak nesmyslné je toto označení pochopí zdravý selský rozum, protože vědecký rozum nemá zdůvodnění pro to, jak v bojích, kde proti sobě stály armády  až s třicetitisícovými šiky vojsk (Mauro Orbini), našel uplatnění francký kupec, z nepřátelské země, který byť se silným vojenským doprovodem, projížděl zemí. Slované nikoho cizího nepotřebovali, měli dost odhodlaných, schopných mužů, kteří by položili život za to, aby ochránili život lidu svého národa. Evropští historikové uvádí bitvy, kdy kníže Sámo stál v čele slovanského vojska. Někteří uvádí už rok 618, jiní rok 621, avšak shodují se v tom, že jeho velká bitva proti franckému králi Dagobertovi se odehrála v r. 631 a hledá se její místo. Velmi nadějně se jeví (podle zkoumání ing. Jaroslava Růžičky), že se odehrála nedaleko znojemské, vojenské pevnosti. Sámovi vojáci, usazeni a opevnění na 78 m vysoké skále, tehdy tzv. Vogel/3tosburgu (neboli vrchu vrhajících ptáků, na kterém dnes stojí  nádherný vranovský zámek) rozprášili šípy a kamením vojska krále Dagoberta a zbytek zahnali na útěk.

Na počátku jsem uvedla, že kníže Sámo vytvořil už počátkem sedmého století n.l. (před tisícem a čtyřmi sty léty) zemi Moravu. Kníže Sámo sjednotil a spojil na počátku sedmého století slovanská rodová sídla a slovanské kmeny do území, které bylo z východu ohraničeno řekou Váhem, z jihu řekami: Dunajem, Moravou a zejména Dyjí, ze západu vrchovinou, dnes Českomoravskou a ze severu řekou Odrou. Tato země, knížetem Sámem sjednocena, byla pojmenována zemí Dunajských Slovanů, později Moravou. Dnes je Morava o něco menší, tehdy sahala k řece Váhu až na dnešní Slovensko a kníže Sámo je právem velkou historickou postavou i slovenských dějin.  Ostatní je stále tatáž země, naše Morava.

Naše země Morava je cele zakotvena ve slavných slovanských kořenech našich předků a kníže Sámo je v našich dějinách jednou z nejváženějších osobností. Buďme na něho hrdi a stejně tak i na naše slavné dějiny. Buďme hrdi na to, že jsme Moravané.

Socha knížete Sáma byla postavena do krásného prostředí Jarcovských kopců na rozcestí turistických cest. Odtud jedna z cest vede k památníku prvního Československého presidenta T.G.Masaryka, který se zasloužil o vznik Československého státu. (Bylo to sou-národí: Čech, Moravy, Slovenska, Podkarpatské Rusi a části Slezska.
T.G. Masaryk byl Moravan, narozený v Hodoníně a byl velkým přítelem moravských hor a skal. Jeho žena Charlotta měla na Moravě oblíbenou studánku pod Soliskem, kterou velmi často navštěvovala.

Druhá z cest vede opačným směrem k dávnému, více než tisíc roků prastarému památníku našich předků (nyní tzv. GULE), který v dávných dobách byl umístěn spolu s druhým už rozsekaným kamenným symbolem, ve středu posvátného háje. Jsou to symboly bohů úrody, falos-mužský a grál-ženský. Naši předkové ctili boha úrody zemské, stejně jako jejich sousedé ve Venedii. Za moravského i venedského boha úrody zemské byl považován bůh SVANTOVÍT. Ve Venedii stával vznešený a ctěný bůh Svantovít v Arkoně na Rujáně, než ho dánský král Waldemar při vojenském tažení, rozmetal na kusy. U nás jméno boha Svantovíta, přes celé tisíciletí nepřízně, posouvají naši předkové staletími a tak přetrvává dosud v rodové paměti lidu. Důkazem toho je, že na nedalekém kopci Štípě je po bohu nazvána skála. Je zde Svantovítova skála, do které je vytesán nejen rám, ale do vysekaného rámu i jméno boha Svantovíta. V Jarcové si naši předkové postavili plodný symbol tohoto boha, stejně jako plodný symbol bohyně. Měli zde posvátný háj, ve kterém se scházeli a možná ti nejstarší i s knížetem Sámem.  Proto celé Jarcovské pohoří, stejně jako pohoří nad přehradou Bystřičkou, jsou významnými mezníky v rodové paměti moravské, která v postupujících staletích nezapomínala a zanechanými stopami uchovávala její povědomí v nás až do dnešní doby. Jsem přesvědčena, že moravskému knížeti Sámovi se na Jarcové dostalo krásného a důstojného místa, které mu právem patří, stejně jako mu patří důstojné místo i v našich moravských národních dějinách a mělo by patřit i v srdcích všech Moravanů.

Oficiální program při odhalení sochy knížete Sáma

Program zahájila přivítáním přítomných PhDr.Jaroslava Grobcová ze Štramberka.
Poté zazněla píseň "Probuďte se Moravané" (autoři Jaroslava Grobcová a Augustin Hykel), kterou hudební skupina ze Štramberka otevřela oficiální část programu.
Mgr. Zuzana Kaiser Dorazilová z Ostravy přednesla báseň Jaroslavy Grobcové "Legenda o knížeti Sámovi"
Rostislav Žďárský z Ostravy ve svém projevu přiblížil dějinnou úlohu knížete Sáma.
Následovaly zdravice. První pronesl starosta obce Jarcové, ing. Ivo Veselý.
Druhá zdravice byla z Bratislavy. Tu pronesla Jitka Repková.
Antoním Hanzelka ze Štramberka pozdravil básní "Valašsko zdrávo buď" a k němu se připojila hudební skupina písní "Hory černé."
Josef Zábranský z Nového Jičína pozdravil básní kopřivnického rodáka Rudolfa Koldy: "Lípy."
Sochu knížete Sáma odhalil Rostislav Žďárský z Ostravy za doprovodu hudební skupiny a písně "Jsem Moravan, toť chlouba má."
Poté zazněla slovanská hymna, zpívaná všemi, kteří znali slova.
V závěru poděkovala jménem přátel Kruhu Rodů Moravy a Slezska Jaroslava Grobcová ze Štramberka všem, kteří se významným podílem zapsali do realizace této akce.
Poděkováno bylo sochařskému mistru panu Svatopluku Formanovi z Bzence za vytvoření krásné sochy. Sochařský mistr do její ceny započítal především materiálové a dopravní náklady. Umělecké dílo, jeho hodnotu, věnoval svému národu.
Poděkování bylo vysloveno paní Mileně Hadašové z Valašského Meziříčí, která poskytla, bez jakýchkoliv výhrad, místo na svém pozemku k postavení sochy a nechala nás upravovat tento pozemek do důstojné podoby hodné k uctění památky velké osobnosti našich dějin.
Poděkováno bylo Františku Pospíšilovi ze Staré Vsi nad Ondřejnicí, který zpracoval projekt úpravy pozemku, sám úpravu řídil, zajišťoval potřebný materiál, kácení stromů, odstraňování křoví, navážení hlíny, písku a kamenů i zajištění potřebných strojů a jejich obsluhy. Sám doma zhotovil informační tabuli a lavičku..
Pomocníky Františka Pospíšila byli: Rostislav Žďárský a Filip Jantula z Ostravy. Rostislav Žďárský zajistil i mramorový kámen a nápis jména knížete.
Na sochu byla vypsána sbírka na bankovní konto. Za vysoký sponzorský příspěvek děkujeme ing. Marku Dlabajovi z Frýdlantu nad Ostravicí, který svým štědrým darem nám dodal odvahy ihned sochu objednat, i když jsme tehdy ještě netušili, jak velkých nákladů si vyžádá úprava pozemku. Marku, díky.
Děkujeme také dalším, jejichž příspěvky se objevily na kontě. Jsou to: Jaroslava Grobcová ze Štramberka, Marie Procházková z Mostů u Jablunkova, Zuzana Valašková, Rostislav Dobeš, Dana Sulovská z Nového Jičína, Zdeněk Říha z Brna, Jan Pospíšil, Dana Abrahámová, Roman Sojka, Jan Mička z Mořkova, Alša Buksová z Uherského Hradiště, Anna Kolarczyková z Bystřice nad Olší, Josef Lissek z Opavy a Eva Sitková
Děkujeme také starostovi obce Jarcová, ing. Ivo Veselému za pomoc a ochotu, se kterou nám ve všem pomohl, když jsme si nevěděli rady, věnoval hlínu, pomohl zajistit bagr. Děkujeme panu Bližňákovi z Jarcové, který upravoval pozemek svými stroji, děkujeme vedoucímu kamenolomu v Bystřičce za vstřícnost při stanovení ceny za odebraný materiál . Děkujeme i paní Foralové ze Staré Vsi nad Ondřejnicí za uvedení projektu do propagační podoby a panu Ševčíkovi, rovněž ze Staré Vsi za darované dřevo na informační tabuli a lavičku.
Poděkování patří také hudební skupině ze Štramberka pod vedením Augustina Hykla, za důstojné doplnění celého programu. Tato skupina program zahájila a také ho ukončila písní šumperského rodáka Ády Rulíška:"Moravo krásná "
Přátelé Kruhu Rodů Moravy a Slezska

Co přinesl Slovanský sněm

který se konal 10.9.2017 v Novém Hrozenkově

Zpráva z úspěšného uskutečnění Slovanského sněmu Občin 2017 na Valašsku

12.9.2017 v Lužné, Ing. Mojmír Mišun, Petr Synek

Dne 9. a 10. září 2017 se uskutečnil první řádný Slovanský sněm Občin v Novém Hrozenkově. Po tisícileté pauze odstartoval návrat k naší původní slovanské Kultuře a odkazu našich Předků, neboť vychází z vůle Slovanských Občin a Kopného práva. Zástupci třiceti Občin rokovali a jednohlasně se dohodli na sebeurčení Slovanských Občin a způsobu rokování na sněmech dle principu Kopného práva. Slovanský sněm Občin definoval jednoznačně pravidla života Slovanů v Občinách, což umožní jejich vnitřní rozvoj a vnější přitažlivost. Určil ryzí slovanský způsob rokování a rozhodování potřebný pro správu vlastních záležitostí. Stal se nutným krokem pro další rozvoj a přípravu vzniku společné Državy.

Slovanský sněm Občin jednomyslně přijal dva základní dokumenty:

• Pravidla pro rokování Slovanských Občin na Sněmu
• Slovanské Občiny – Pravidla života Slovanů ve slovanské Občině

Podle těchto dokumentů se budou vytvářet a zakládat další slovanské Občiny, které mohou požádat o svou evidenci na webu spolku Država Morava a Slezsko z.s.
Na závěr Slovanského sněmu Občin bylo projednáno společné sdělení záměru, vymezení a cíle projektu budování slovanských Občin a návratu k Védské kultuře a tradicím našich slovanských Předků:

• Prohlášení Slovanského sněmu Občin (uvedeno na konci)

Dvoudenní jednání Sněmu slovanských Občin bylo rozděleno do dvou částí. V sobotu proběhly přednášky o vývoji písma Slovanů, životě v Državě a Všeslovanském sjezdu v Moskvě a Petrohradě. Byly určené pro veřejnost a slovanské Občiny. Bohatá diskuse protáhla sobotní část sněmu až do pozdních večerních hodin. V neděli probíhalo rokování zástupců Občin nad předloženými návrhy klíčových dokumentů způsobem založeným na Kopném právu. Rokování Občin přihlížela veřejnost, která mohla porovnávat rozdíl mezi původním slovanským principem jednomyslného přijetí a současným pouze většinovým schvalováním.

Sláva Bohům a Předkům našim,
organizační tým Sněmu Slovanských Občin

Država Morava a Slezsko z.s.
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
web: www.drzava-moravaslezsko.cz

Prohlášení Slovanského sněmu Občin

My, Slované rokující na Sněmu Občin 9. a 10. září 2017, se hlásíme k Moudru našich Předků, odkazu Světlých Bohů, Védické tradici a k dějinám, Staré Víře a k
Zápovědím Předků, které žijeme podle svého Svědomí v Rodech a Občinách. Ve stávajícím systému uspořádání naší společnosti nenalézáme nic z naší původní
Slovano-Árijské kultury a poučení z Moudra našich Předků. Nepovažujeme ho za systém poskytující prostor pro naše tvořivé zájmy a realizaci evolučních a
duchovních povinností k Slovanským Rodům a Světlým Bohům.

Zříkáme se předsudků a falešných konstrukcí o historii Slovanů, které nám byly podsunuty a vnuceny po pádu Velkomoravské říše. Při vědomí karmických
důsledků se odmítáme nadále nechat zneužívat a účastnit se jakékoli podpory parazitických projektů, dobyvačných válek a zotročování Potomků Velkých Předků
a příslušníků jiných národů. Odvracíme riziko zapomnění Moudra našich Předků, Staré Víry a Védické kultury
budováním Občin a uspořádáváme své bytí v nové kvalitě, duchovně vyspělým a nejdéle osvědčeným způsobem po vzoru našich Předků. Každého v Rodu a Občině
považujeme za sobě rovného Potomka Světlých Bohů.

Svoji pozornost i energii vkládáme do principu soužití (mezi sebou i s ostatními národy) podle Slovano-Árijských tradic, Védické kultury, Zápovědí Předků a
Svědomí, který poskytne mírové a tvořivé prostředí pro výchovu generací Potomků našich Rodů.

V Novém Hrozenkově dne 10.9.2017

Slovanské Občiny, které s tímto prohlášením souhlasí:
Občina Brno
Občina Třinec
Občina Ústí nad Labem
Občina Hořice v Podkrkonoší
Občina Salaš
Občina Uherské Hradiště
Občina Nošovice
Občina Frýdek Místek
Občina Litomyšl
Občina Zubří
Občina Jihlava
Občina Javorník
Občina Český Krumlov
Občina Doudleby u Českých Budějovic
Občina Město Albrechtice
Občina Lužná
Občina Huslenky
Občina Chomoutov
Občina Jaroměřice
Občina Holešov
Občina Rajka
Občina Mníšek pod Brdy
Občina Mimoň
Občina Vsetín
Občina Jasenka 

Jsem Slovan a jsem na to hrdý

Přišlo nám emailem od pana Petra Mirvalda, velitele redakce zpravodajů Národní domobrany: podělil se o svůj soukromý pohled na dnešní dobu a předkládá ke zvážení svůj návrh řešení.

 

obrázek: Slovanská pospolitost, Cesty vítězství - Noční vlci - Brno a Pozořice 5. 5. 2017

Od roku 1990 jsme svědky, že se naplňuje plán NWO, kdy se kolaboranti snaží mimo jiné znehodnotit naše školství. Snaží se rozvrátit národy multikulturou, každý vlastenec je pokládán za extrémistu, fašistu nebo rasistu.
Naopak je u nás obrovská podpora spotřebního života (kdo nemá značkové oblečení, není člověk), podpora muslimských imigrantů je naše povinnost, umožňujeme jim, aby si na našem území stavěli spousty mešit…, naše školství ovlivňuje naše děti překrucováním našich dějin, školství infikuje duše našich dětí do protiruského a protislovanského postoje. Výsledky vymývání mozků „multi kulti“ propagandou vidíme na dětech a mládeži na každém kroku.
Dne 1. 5. 2017 se v Brně „proslavila“ na protidemonstraci 16 ti letá SKAUTKA Lucie Myslíková. Byla vyfocená v uniformě Skauta svým známým fotografem při výměně názorů s jedním z protestujících z řad Dělnické mládeže. Dívka mladíkovi řekla, že země mají povinnost pomoci lidem na útěku před válkou a konflikty, a že v takovýchto případech hranice neexistují. Dívka si zřejmě vůbec neuvědomuje, že pro muslima to není pomoc bližnímu, muslimové naši pomoc berou, jako naši slabost a povinnost jim sloužit, protože, když se nebráníme, jsme jejich otroci a můžeme být rádi, že nás vůbec nechají žít. Pokud se nám to nelíbí, můžeme se podle nich sbalit a odejít do jiné země.
Vždycky jsem si myslel, že ve skautu se učí vlastenectví, bohužel jsem nezaznamenal její kritiku ze strany organizace Skaut. Rodiče by si měli položit otázku, komu dnešní organizace Skaut vlastně slouží, jaké jsou její skutečné cíle a zda je vhodné do takové organizace vůbec svoje dítě pouštět? Jak se můžeme bránit, aby našim dětem podobné organizace nevymývaly mozek?
Jedna z možností je při každé příležitosti propagovat naše Slovanství, protože to nás spojuje. Ať jsme Češi, Moravané, Slezané, Slováci, Poláci, Rusové ……, vždy jsme Slované! Vést hlavně děti k poznání našich kořenů a lidových tradic, připomínat stále naši slovanskou historii, budovat v dětech, ale i v dospělých národní hrdost, lásku k vlasti, Slovanství...
Navrhuji:
Dohodněme se na dvou dnech v roce, kdy vyhlásíme Mezinárodní Den Slovanů a pospolitosti. Vhodná je k tomuto účelu např. jarní rovnodennost (20. - 21. března) a podzimní rovnodennost (20. – 23. září). Příznivci Slovanů budou v tento den nosit viditelně trikoloru, příp. lidové kroje a příslušníci Národní domobrany budou v tento den v uniformě. V tyto dny uspořádáme po celém území naší vlasti veřejné akce pro děti, mládež i dospělé, s programem zaměřeným na propagaci našeho národa, našich tradic a našeho Slovanství.
Využijeme k tomu různé drobné soutěže, umožníme co nejmasovější vystoupení lidových souborů tanečních i pěveckých, a bude vhodné to trošku okořenit i předváděním zbraní a vojenské techniky. Navrhuji pozvat i Slovanské vlastenecké politiky z různých států. Tyto slavnosti postupně rozšíříme nejen po celé ČR a SR, ale také do dalších Slovanských států.
S pozdravem
Za rodinu, Za národ!
MP, příslušník Národní domobrany

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker