Předpoklady Správného Blahodárného Tvoření

Výňatek z knihy K.B.N. Jána Maliarika Unia Slovensko-Poľsko-Česká, o kterou je možné si napsat za cenu poštovného zde.

Co Je k Tomu zapotřebí, aby Některá, Ta anebo Ona Možnost - Idea se Zdarem Provedena - Uskutečněna Být Mohla?

Tři Věci jsou za Tím Účelem Nutny:

 1. především Přiměřená Vůle;
 2. pak Altruisticky Vyškolený - Vypěstovaný, Altruisticky Zušlechtěný Rozum;
 3. konečně:  Zásady  MOUDROSTI.

       Malí lidé operují malými čísly. Nemohou jinak! Já Vás Budu Učit Operovat Velkými Čísly.

       Malými matematickými operacemi možno jen málo docílit. Chceme-li Velké Věci a Mnoho Jich Dosáhnout! Musíme ve Velkém Pracovat.

      

       Nejsou-li dány: z takových otrub nebude žádných koláčů, a Svět, který měl býti jimi nasycen, zůstane lačný a neúspěšní pracovníci musí s Pole Činnosti s nepořízenou ustoupiti.

      

       Takový je konec práce a činnosti – bez Náležité Vůle – bez Altruisticky Zušlechtěného Rozumu – a bez Zásad Vznešené MOUDROSTI  — — .

 

Vůle Je Základem! ...

 

       Na Vůli, co Zlatém Základě, může, Musí být Všechno To Krásné a Veliké a Požehnané Vybudováno

 

       V ů l e   S a m a   o   S o b ě   J e   p o u z e   S i l o u,   k t e r á   s e   n e s t a r á   o   t o,   c o   č i n í,   č i   T v o ř í   a   č i   b o ř í !

 

       Proto Druhým Nevyhnutelně Nutným Předpokladem Správného Blahodárného Tvoření, Požehnané Práce a Činnosti Je:  Rozum.

 

       Rozum je dle svého vnitřního založení, dle své podstaty dvojí:

      

a) Rozum Altruisticky Založený ...       

b) a rozum egoisticky založený —

Požehnané Práce a Činnosti Je Rozum ...: Altruisticky ... Vyškolený

- Vypěstovaný ... Rozum ...: Altruisticky ... Zušlechtěný !!

      

Čtverá je Úloha již Hotového Rozumu:

 1. Prvou Úlohou již Hotového Rozumu Je:

           Sílu Vůle  ...  Ú č e l n ě  ...  Řídit a Spravovat.

 

       Dost na Tom:

       Až Takto Všestranně Důkladně Vědecky - Filozoficky: Logicky Připravený - Vyškolený ..., ale Také Vědecky - Filozoficky:  E t i c k y   Probuzený a  M o r á l n ě  Nobilizovaný Rozum Je s to:

 

       Sílu Vůle  ...  Ú č e l n ě  ...  Řídit a Spravovat !! ... ...

       To Je tedy Prvou Úlohou Rozumu.

 

 1. Druhou Úlohou již Hotového Rozumu Je:

Zajít si ... do Oné Říše Možností ... ...

 

            Že až Vědecky - Filozoficky: Logicky Připravenému Rozumu se zjeví Cesta ... a že až M o r á l n ě  Nobilizovanému Rozumu se Otevře Brána ...  Zlatá Brána  ... ..., která do Oné Říše Možností ... Platonových Čistých Ideí ... Vede!

            Ano: Napočátku  ...  Bylo SLOVO  ...  A To SLOVO Bylo u BOHA  ...  A To SLOVO Byl BŮH!! ... ...

            Ano! Ano!! ... ...

 

 1. Třetí Úlohou již Hotového Rozumu Je:

            Zbožně - Pasivně, na kolenou, Nechat se Osvítit Světlem Vznešené  MOUDROSTI ...

 

            To Je: S Hlubokým Porozuměním a Zbožně Přijat Zásady MOUDROSTI ... ...

 

       Co se toho týká ... Rozum ... již Hotový Rozum! ... Je Pánem ... Je Neomezeným Pánem ...

 1. Čtvrtou Úlohou již Hotového Rozumu Je:

 

            Cíl Svůj Statečně Provést ... ...

            Možnost - Ideu Svou Mužně - Hrdinně Realizovat!! ... ...

 

III.  Zásady  MOUDROSTI !

 

 1. VŮLE ...  Jest Zlatým Základem!
 2. ROZUM ...  Jest Průsvitně Křišťálovou Budovou Samou!!
 3. ZÁSADY  MOUDROSTI  ...  Jsou SLUNCEM  ...

      

                        Které Celou Budovu Osvěcuje - Prosvěcuje,

                        Krásně Svítící - Zářivou Činí ... ...

                        s vyloučením jakéhokoliv poblouznění ...

                        a s vyloučením jakéhokoli nezdaru ...

 

       Synové a Dcery Matičky  SLÁVY ...  se na rozličných Evolučních Stupních nalézají!! ...

       To je Fakt, s kterým nutno velmi vážně Počítat!

      

       Všichni nemají Té Možnosti - Způsobilosti a Toho Práva: Být Vůdci - Učiteli - Vychovávateli! ...

 

       Ano, jen velmi malý a skrovný je počet Těch, Kterým Vysoké Právo Toto Přislouchá a Kteří spolu s Právem zároveň i Tomu Podobnou Vznešenou Povinnost Mají!

 

       Takových Mužů – Otců Je prozatím jen malý počet! ... Ostatní Dětičky, Drahé a Milované, musí být prozatím Vedeny a Vychovávány.

 

       Avšak ne všechny  j e d n a k  Vedeny a ne všechny jednak Vychovávány !! ... Neboť jedny jsou již pokročilejší a jiné méně tak!

 

 1. Především Musí Zde Býti Otcovské Centrum ...

           Bez  O t c o v s k y  ...  Vyspělého ... Vysoce Moudrého ...  a Vysoce Ušlechtilého  ...  C e n t r a  ...  Bude ... a Zůstane ... všechno lidské počínání ... toliko chaosem!

 

       Toto Samé Otcovské Centrum Určuje také Práva a Povinnosti                             Jednotlivých Kategorií; Vydává Sféricky na Všechny Strany Své                            Otcovské Pokyny.